Kişisel Verilerin Korunması

FORA MARİNE GRUP DENİZCİLİK LTD.ŞTİ
AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası işlediğimiz Kişisel Verilerin neler olduğuna, hangi amaçla kullanıldığına ve işlenmesine ilişkin bilgileri içermektedir.
Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.

1. Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetinin yürütülmesi amacıyla Fora Marine Grup Denizcilik Limited Şirketi (“Fora Marine”) tarafından hazırlanmıştır.
Tanımlar:

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında, içerikten aksi anlaşılmadıkça, aşağıda tanımlanan kelime ve ifadeler belirtilen anlamı taşıyacaktır:
“Abone” Web sitemiz aracılığıyla kayıtlı hesabı olan müşteriyi ifade eder.
“Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
“Yürürlük Tarihi” 01.12.2020
“İş ortakları” hizmetlerin sağlanabilmesi için çalışılan üçüncü kişileri ifade eder.
“Veri Tabanı” abonelerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.
“Web sitesi” https://www.foramarinegroup.com/ adresini ifade eder.

2. İşlenen Kişisel Veriler:

Müşterimiz olabilmeniz ve Hizmet’lerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt esnasında birtakım Kişisel Veri sağlamanız gerekmektedir. Topladığımız Kişisel Verileriniz;
Kimlik (ad-soyad, doğum tarihi.)
İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no)
Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri)
Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, sipariş bilgisi, talep bilgisi)
İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
Kullanıcı Yorumları (kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri)
içermektedir.
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizin kullanımı için sağladığınız Kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:
Sipariş almak,
Ürün ve hizmetleri sunmak,
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı
Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi
Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; 3. Maddede detayları verilen ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Toplanan Tarama Bilgileri (Cookies)

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:
Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler,
Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
Site içi abone davranışları,
IP adresiniz,
Lokasyon bilgileri,
Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)
Web sitemizi kullanırken toplanan çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası metninden ulaşabilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Başvuru Formunu; info@foramarinegroup.com aracılığıyla veya formun ıslak imzalı bir örneğini Ebekızı sokak Sosko İş Merkezi No:18 K:6 D:34 Osmanbey Şişli/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü gönderim ile iletebilirsiniz. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

7. Kişisel Verilerin Korunması

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

8. Diğer Hükümler

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.
İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.
İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nı Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

FORA MARİNE GRUP DENİZCİLİK LTD.ŞTİ
AÇIK RIZA METNİ

Fora Marine Grup Denizcilik Limited Şirketi Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak açıklandığı üzere aşağıda belirtilen kişisel verilerimin yine aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini ve gerekli görülmesi halinde yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına rızam olduğunu beyan ederim. Açık rızamı her zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ: KİMLİK (AD-SOYAD, DOĞUM TARİHİ.)
KİŞİSEL VERİYİ İŞLEME AMACI:
Sipariş almak,
Ürün ve hizmetleri sunmak,
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı
Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi
YURTİÇİ AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
YURTDIŞINA AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Aktarım Yapılmıyor

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ: İLETİŞİM (ADRES NO, E-POSTA ADRESİ, İLETİŞİM ADRESİ, TELEFON NO)
KİŞİSEL VERİYİ İŞLEME AMACI:
Sipariş almak,
Ürün ve hizmetleri sunmak,
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı
Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi
YURTİÇİ AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
YURTDIŞINA AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Aktarım Yapılmıyor

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ: LOKASYON (BULUNDUĞU YERİN KONUM BİLGİLERİ)
KİŞİSEL VERİYİ İŞLEME AMACI:
Sipariş almak,
Ürün ve hizmetleri sunmak,
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı
Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi
YURTİÇİ AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
YURTDIŞINA AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Aktarım Yapılmıyor

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ: MÜŞTERİ İŞLEM (ÇAĞRI MERKEZİ KAYITLARI, FATURA, SİPARİŞ BİLGİSİ, TALEP BİLGİSİ)
KİŞİSEL VERİYİ İŞLEME AMACI:
Sipariş almak,
Ürün ve hizmetleri sunmak,
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı
Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi
YURTİÇİ AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
YURTDIŞINA AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Aktarım Yapılmıyor

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ: İŞLEM GÜVENLİĞİ (IP ADRESİ BİLGİLERİ, WEB SİTESİ GİRİŞ ÇIKIŞ BİLGİLERİ, ŞİFRE VE PAROLA BİLGİLERİ)
KİŞİSEL VERİYİ İŞLEME AMACI:
Ürün ve hizmetleri sunmak,
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
YURTİÇİ AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
YURTDIŞINA AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Aktarım Yapılmıyor

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ: PAZARLAMA (ALIŞVERİŞ GEÇMİŞİ BİLGİLERİ, ANKET, ÇEREZ KAYITLARI, KAMPANYA ÇALIŞMASIYLA ELDE EDİLEN BİLGİLER)
KİŞİSEL VERİYİ İŞLEME AMACI:
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
YURTİÇİ AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
YURTDIŞINA AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Aktarım Yapılmıyor

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ: KULLANICI YORUMLARI (KULLANICI TARAFINDAN BELİRLENECEK VERİ TÜRLERİ)
KİŞİSEL VERİYİ İŞLEME AMACI:
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
YURTİÇİ AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
YURTDIŞINA AKTARIMDA ALICI GRUBU:
Aktarım Yapılmıyor

FORA MARİNE GRUP DENİZCİLİK LTD.ŞTİ.
ÇEREZ POLİTİKASI

1. Tarama Verileri Toplama Amacı ve Hukuki Dayanağı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Kişisel verilerinizin işlenme ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası metnimizden ulaşabilirsiniz.
Kişisel veri niteliğinde olan tarama verilerinizi toplama ve işlememizin hukuki dayanağı web sitemizi kullanırken kişisel verilerinizin işlenebileceğine dair vermiş olduğunuz onaydır. Onayınızı dilediğiniz zaman Başvuru Formu ile geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2. Toplanan Tarama Verileri:

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:
Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler,
Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
https://www.foramarinegroup.com/ adresine hangi site üzerinden tıklanarak gelindiği,
Site içi abone davranışları,
IP adresiniz,
Lokasyon bilgileri,
Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)
ibarettir.
Toplanan tarama verileriniz, web sitemizi son ziyaretinizden itibaren en fazla iki (2) yıl saklanacaktır.

3. Tarama Verilerinin Aktarımı:

Toplanan kişisel verileriniz; 1. maddede detayları verilen ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Çerez Kategorileri

Toplanan tarama verilerinize ilişkin bilgiler, çerezi kullanan şirket, çerez tanımı ve saklama süresi olarak aşağıda yer almaktadır. Çerez ayarlarınızı bu çerezleri engelleyecek şekilde düzenleyebilirsiniz ancak bu durumda web sitemizin bazı kısımları gerektiği gibi çalışamayabilir.

Doubleclick; Önceki ziyaretlere dayanarak kullanıcıya gösterilecek online reklamların kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılır. Saklama süresi 2 Senedir.

Facebook; Facebook, üçüncü taraf sunucu sağlayıcısı olarak, çoğu web sitesinde bulunan “Beğen” düğmesi gibi widget’lar aracılığıyla kullanıcılarla ilgili verileri toplamaktadır. Toplanan bu veriler; hedefli reklamcılık yapmak için kullanılmaktadır. Saklama süresi 3 Aydır.

Fora Marine; Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Saklama süresi 3 Adır.

Fora Marine; İnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. Oturum süresi boyunca saklanmaktadır.

Fora Marine; _ga çerezini kullanıcıları ayırt etmek için kullanmaktadır. Saklama süresi 1 Senedir.

Fora Marine; _gid çerezi ziyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır. Saklama süresi 1 Gündür.

Fora Marine; currency çerezi kullanıcı para birimiyle ilgili bilgi için kullanılmaktadır. Saklama süresi 1 Aydır.

Fora Marine; language çerezi kullanıcının dil bilgisi için kullanılmaktadır. Saklama süresi 1 Senedir

Fora Marine; landing_redirect çerezi kullanıcı yönlendirmesi için kullanılmaktadır. Saklama süresi oturum süresi boyuncadır.

Fora Marine; recent_views çerezi kullanıcının son görüntülediği ürünler için kullanılmaktadır. Saklama süresi oturum süresi boyuncadır.

Google; Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Saklama süresi 6 Aydır

Google; Google Oturum Çerezi. Saklama süresi 2 Senedir.

Youtube; Bu çerez, YouTube video hizmeti tarafından gömülü YouTube videosu bulunan sayfalarda belirlenir. Saklama süresi oturum süresi boyuncadır.

Youtube; Ürün tanıtıcı videolarını izlerken oturum bilgisini kontrol eder. Saklama süresi 2 Senedir.

Youtube; visitor_info1_live çerezi yeni oynatıcı arayüzünü mü yoksa eskisini mi aldığınızı belirlemek için YouTube’un ayarladığı ve bant genişliğinizi ölçer. Saklama süresi 6 aydır.